خالق یکتا

ذهن ما باغچه                        گل در آن باید کاشت 

     ور نکاری                               علف هرز در آن میروید !

زحمت کاشتن یک گل سرخ 

                                   کمتر از برداشتن هرزگی آن علف است

 گل بکاریم بیا

                       تا مجال علف هرز فراهم نشود

 بی گل آرایی ذهن                 نازنین ... آدم ، آدم  نشود! 

/ 0 نظر / 12 بازدید